Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Estructura

Estructura

Esquema polític organitzatiu de l'entitat amb detalls dins de cada àrea (ORGANIGRAMA.pdf)

EL PLE

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els regidors. Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règimen Local , tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seva competència).
El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'alcaldessa i en la Junta de Govern Local, llevat d'algunes d'elles, com ara el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.

Les sessions ordinàries del Ple es celebren el tercer dijous de cada mes a les 19:30 hores.

Per a consultar els acords d'aquest òrgan: Sessions de Ple any 2018 / Sessions de Ple 2019

L'ALCALDESSA

L'Alcaldessa, Mireia Estepa Olcina, és la presidenta de la Corporació, elegida per i entre els regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament.
Les competències de l'Alcaldessa estan delimitades en artícle 21 de la Llei de Bases del Règim Local. Entre altres: representar a l'ajuntament, nomenar els tinents de l'Alcaldia, dirigir el govern i l'administració municipal, dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, convocar i presidir les sessions del Ple, Junta de Govern i altres òrgans col·legiats d'àmbit municipal, contractar dins la seva competència, atorgar llicències, ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost en vigor, exercir la potestat sancionadora, exercir accions judicials i administratives en defensa de l'Ajuntament també en matèries de la seva competència i dictar ordres, circulars o instruccions.

Delegacions de l'Alcaldessa en els Regidors/-es i Regidories:

 • ÀREA D'HISENDA I INFRAESTRUCTURES - Mariona Carbonell Pascual

         - Hisenda

         - Indústria

         - Obres i Serveis

         - Cementiri: Antonio Agustín Hernández Molina

         - Patrimoni: Iván Jover Peris

         - Comerç: Francisca Ruiz Molina

 • ÀREA DE RÈGIM INTERN I SEGURETAT - Antonio Agustín Hernández Molina

         - Personal

         - Seguretat Ciutadana

         - Ocupació

         - Innovació i Transparència: María Teresa Valls Jover

         - Ràdio Cocentaina: María Teresa Valls Jover

 • ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - María Eugenia Miguel Anduix

         - Urbanisme

         - Medi Ambient i Sostenibilitat

         - Fira Tots Sants 2020-2023

         - Fira Tots Sants 2019: Mariona Carbonell Pascual

         - Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària: Francisca Ruiz Molina

 • ÀREA DE DINAMITACIÓ CIUTADANA - Octavio Cerdá Bernabeu

         - Esports

         - Festas

         - Cultura: Iván Jover Peris

         - Promoció Lingüística: Iván Jover Peris

         - Turisme: Iván Jover Peris

         - Pedaníes: Antonio Hernández Molina

         - Participació Ciutadana: María Teresa Valls Jover

         - Tradicions: Francisca Ruiz Molina

 • ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES - Mireia Estepa Olcina

         - Benestar Social

         - Educació

         - Sanitat: María Teresa Valls Jover

         - Joventut: María Teresa Valls Jover

 

TINENTS D'ALCALDIA

Són designats (entre els membres de la Junta de Govern Local) i remoguts lliurement per l'Alcaldessa. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en cas de vacant, absència o enfermetat, a l'Alcaldessa.

Per decret de l'Alcaldia de 28 de juny de 2019 són nomenats:

1ª Tinent d'Alcaldia: Mariona Carbonell Pascual

2ona Tinent d'Alcaldia: María Eugenia Miguel Anduix

3r Tinent d'Alcaldia: Antonio Agustín Hernández Molina

4t Tinent d'Alcaldia: Octavio Cerdá Bernabeu

5ª Tinent d'Alcaldia: Francisca Ruiz Molina

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcaldessa,  i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. En virtud del decret d'Alcaldia de 28 de juny de 2019 són membres de la Junta de Govern Local als tinents d'Alcaldia següents:

1ª Tinent d'Alcaldia: Mariona Carbonell Pascual

2ona Tinent d'Alcaldia: María Eugenia Miguel Anduix

3r Tinent d'Alcaldia: Antonio Agustín Hernández Molina

4t Tinent d'Alcaldia: Octavio Cerdá Bernabeu

5ª Tinent d'Alcaldia: Francisca Ruiz Molina

Quant a les seues competències, li correspon l'assistència a l'Alcaldessa en l'exercici de les seues atribucions i les atribucions que l'Alcaldessa o altre òrgan municipal li delegue o li atribuisquen les lleis.

Les sessions ordinaries de la Junta de Govern es celebren amb caràcter setmanal, els dimecres a les 08:15 hores, a excepció del mes d'agost que es celebrarà sols la primera setmana del mes.

Podrà alterar-se l'hora de celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, per causes justificades i amb indicació en la corresponent convocatòria, que es farà amb 24 hores d'antelació a la senyalada per a la celebració de la sessió.

Per a consultar acords any 2018 i acords any 2019

 

COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives permanents són òrgans sense atribucions resolutòries, l'objectiu de les quals és l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que s'han de sometre al Ple, a banda del seguiment de la gestió de l'alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels regidors que ostenten delegacions, sense prejudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Per acord del Ple de 4 de juliol de 2019, es creen les següents Comissions Informatives Permanents:

 1. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ CIUTADANA. Coneix dels assumptes relatius als Serveis de Benestar Social, Educació, Sanitat, Joventut, Innovació i Transparència, Ràdio Cocentaina i Participació Ciutadana.
 2. COMISSIÓN INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES. Coneix dels assumptes relatius als seveis d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Fira de Tots Sants 2020-2023, Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària, Comerç, Tradicions.
 3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ CULTURAL. Coneix dels assumptes relatius als serveis de Cultura, Patrimoni, Promoció Lingüística, Turisme, Esports i Festes.
 4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMPTES, GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERN. Coneix dels assumptes relatius als serveis d'Hisenda, Industria, Obres i Serveis, Cementiri, Personal, Seguretat Ciutadana, Ocupació, Fira Tots Sants 2019 i Pedanies.

Les comissions informatives estan compostes per un membre de cada grup polític, dessignat per dit grup, i s'aplicarà en les seues decissions el sistema de vot ponderat:

• 1 membre pertanyent al grup municipal PSPV-PSOE Cocentaina: 8 vots
• 1 membre pertanyent al grup municipal 03820-Compromís: 3 vots
• 1 membre pertanyent al grup municipal Partit Popular: 3 vots
• 1 membre pertanyent al grup municipal Ciutadans de Cocentaina: 2 vots
• 1 membre pertanyent al grup municipal Unides Podem – Esquerra Unida: 1 vot

Els grups podran dessignar suplent per al cas que no puga assistir el seu membre.

La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives serà mensual, sense prejudici de les sessions extraordinàries que es convoquen en cas d'urgència. Amb excepció del mes d'agost, en qué no es celebraran sessions ordinàries.

S'establix el següent calendari:

- Primer DIMECRES del mes a les 19:30 hores: Comissió Informativa de Dinamització Cultural
- Primer DIJOUS del mes a las 19:30 hores: Comissió Informativa d'Atenció Ciutadana
- Segon DIMECRES del mes a les 19:30 hores: Comissió Informativa de Desenvolupament Sostenible i Infraestructures
- Segon DIJOUS del mes a les 19:30 hores: Comissió Informativa de Copmptes, Governació i Règim Intern

Si el día señalado fuera festivo, se celebrará el siguiente miércoles/jueves hábil o bien otro día hábil de la misma o la siguiente semana.
Podrá alterarse la hora de celebración de la comisión por causas justificadas y con indicación en la correspondiente convocatoria.

 

ENTIDADES Y ÓRGANOS EXTERNOS

Los miembros de la Corporación, propuestos por la Alcaldía, que representaran los órganos colegiados siguientes son:

 • Mancomunitat Font de la Pedra:

          - Mireia Estepa Olcina (suplente MªTeresa Valls Jover)

          - Mª Eugenia Miguel Anduix (suplente MªTeresa Valls Jover)

 • Mancomunidad Alcoià Comtat:

          - Mireia Estepa Olcina (suplente Ivan Jover Peris)

          - M. Eugenia Miguel Anduix (suplente Francisca Ruiz Molina)

 • Consorcio Provincial Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (asamblea general):

          - Mireia Estepa Olcina (suplente Antonio Hernández Molina)

 • Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 7 A2 (Junta General):

          - Francisca Ruiz Molina (suplente Mireia Estepa Olcina)

 • Reciclaje de residuos zona XIV S.A. (junta general de accionistas):

          - Francisca Ruiz Molina (suplente Mireia Estepa Olcina)

 • Consorcio Provincial Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (asamblea general):

          - Mireia Estepa Olcina (suplente Antonio Hernández Molina)

 • Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas :

         - Iván Jover Peris (suplente Mireia Estepa Olcina)

 • Consejo Escolar municipal:

         - Mireia Estepa Olcina (suplente Octavio Cerdá Bernabeu)

 • Consejo Escolar IES Pare Arques:

         - Iván Jover Peris (suplente Raimundo Montava Allouzi)

 • Consejo Escolar FEPA:

         - Mª Teresa Valls Jover (suplente Mª Elena Sanz Ferrer)

 • Consejo Escolar CP San Juan Bosco

         - Iván Jover Peris (suplente Elisa Aleix Pérez)

 • Consejo Escolar CP Real Blanc:

         - Francisca Ruiz Molina (suplente Paula Figuerola i Prats)

 • Agrupación Interés Urbanístico Llaona:

         - Mª Eugenia Miguel Anduix (suplente Mariona Carbonell Pascual)

 • Junta Central de Usuarios Sierra de Mariola y Comunidades de regantes:

         - MªTeresa Valls Jover (suplente Antonio Hernández Molina)

 • Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Mariola:

         - Mª Eugenia Miguel Anduix (suplente Elisa Aleix Pérez)

 • Associació Serra de Mariola:

         - Mª Eugenia Miguel Anduix (suplente Juan José Moncunill Moltó)

 • Junta Central de Usuarios Sierra de Mariola y Comunidades de regantes:

         - Mª Teresa Valls Jover (suplente Antonio Hernández Molina)

 • Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana (Amufor):

         - Mª Eugenia Miguel Anduix (suplente Mª Teresa Valls Jover)

 

ÓRGANOS INTERNOS: CONSEJOS SECTORIALES

La finalidad de los consejos sectoriales es facilitar y estimular la participación ciudadana en la toma de decisiones del ayuntamiento y desarrollar exclusivamente funciones de informe y, en este caso, propuestas, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo.

El Ayuntamiento de Cocentaina cuenta con los siguientes Consejos Sectoriales:

- CONSEJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1 representante de cada partido político que tenga sede en Cocentaina y 1 suplente)

- CONSEJO DE BIENESTAR SOCIAL Y SOCIOSANITARIO (1 vocal y 1 suplente de cada grupo político municipal, sin que necesariamente sea concejal/-a)

- CONSEJO AGENDA 21 (MEDIO AMBIENTE – ECONÓMICO – AGRARIO) (1 vocal y 1 suplente de cada grupo político municipal, sin que necesariamente sea concejal/-a)

- CONSEJO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES (1 vocal y 1 suplente de cada grupo político municipal, sin que necesariamente sea concejal/-a)

- CONSEJO LOCAL DE DEPORTES (1 vocal y 1 suplente de cada grupo político municipal, sin que necesariamente sea concejal/-a)

- CONSEJO DE FERIA (1 vocal y 1 suplente de cada grupo político municipal, sin que necesariamente sea concejal/-a)

- CONSEJO ASESOR CONDECORACIONES (1 vocal concejal/-a de cada grupo político municipal)