Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Estructura

Estructura

Esquema polític organitzatiu de l'entitat amb detalls dins de cada àrea (ORGANIGRAMA.pdf)

EL PLE

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els regidors. Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règimen Local , tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seva competència).
El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'alcaldessa i en la Junta de Govern Local, llevat d'algunes d'elles, com ara el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.

Les sessions ordinàries del Ple es celebren el tercer dijous de cada mes a les 19:30 hores.

Per a consultar els acords d'aquest òrgan: Sessions de Ple any 2017 / Sessions de Ple 2018

L'ALCALDESSA

L'Alcaldessa, Mireia Estepa Olcina, és la presidenta de la Corporació, elegida per i entre els regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament.
Les competències de l'Alcaldessa estan delimitades en artícle 21 de la Llei de Bases del Règim Local. Entre altres: representar a l'ajuntament, nomenar els tinents de l'Alcaldia, dirigir el govern i l'administració municipal, dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, convocar i presidir les sessions del Ple, Junta de Govern i altres òrgans col·legiats d'àmbit municipal, contractar dins la seva competència, atorgar llicències, ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost en vigor, exercir la potestat sancionadora, exercir accions judicials i administratives en defensa de l'Ajuntament també en matèries de la seva competència i dictar ordres, circulars o instruccions.

Delegacions de l'Alcaldessa en els Regidors i Regidories:

 • Àrea de Governació i Règim Intern: Marcos Castelló Satorre

         - Hisenda: Marcos Castelló Satorre

         - Personal: Marcos Castelló Satorre

         - Policia, Trànsit i Seguretat Ciutadana: Marcos Castelló Satorre

         - Modernització: Antonio Agustín Hernández Molina

 • Àrea d'Atenció Ciutadana: Juan Saúl Botella Juan

         - Esports i Joventut: Juan Saúl Botella Juan

         - Universitat i Promoció Lingüística: Marcela Richart Carbonell

         - Educació: Mireia Estepa Olcina

         - Sanitat: Antonio Agustín Hernández Molina

 • Àrea de Dinamització Econòmica i Social: Marcela Richart Carbonell

         - Cultura i Patrimoni Cultural: Marcela Richart Carbonell

         - Pedanies: Antonio Agustín Hernández Molina

         - Festes i Tradicions: Susana Reig Molla

         - Turisme: Antonio Agustín Hernández Molina

         - Promoció Econòmica, Fira i Comerç: Mariona Carbonell Pascual

         - Mercat Municipal i Venda Ambulant: Mariona Carbonell Pascual

 • Àrea de Desenvolupament Sostenible: Susana Reig Molla

         - Urbanisme: Mariona Carbonell Pascual

         - Residus sòlids i Neteja viària: Susana Reig Molla

         - Cementiri: Antonio Agustín Hernández Molina

         - Obres i Serveis: Marcos Castelló Satorre

         - Medi Ambient: Juan Saúl Botella Juan

 • Àrea de Benestar Social - Participació Ciutadana i Transparència: la direcció i coordinació d'aquesta àrea correspon a l'Alcaldia, així com la gestió de la resta de serveis i matèries no delegades.

         - Benestar Social

         - Participació Ciutadana i Transparència

         - Autonomia Personal i Atenció a la Dependència

TINENTS D'ALCALDIA

Són dessignats (entre els membres de la Junta de Govern Local) y remoguts lliurement per l'Alcaldessa. Substituixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o enfermetat, a l'Alcaldessa.

Per decret de l'Alcaldia de 17 de juny de 2015 (última modificació 21/09/2017) són nomenats:

1a Tinença d'Alcaldia: MARCELA RICHART CARBONELL

2a Tinença d'Alcaldia: JUAN SAÚL BOTELLA JUAN

3a Tinença d'Alcaldia: MARCOS CASTELLÓ SATORRE

4a Tinença d'Alcaldia: SUSANA REIG MOLLA

5a Tinença d'Alcaldia: ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ MOLINA

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local s'integra por l'Alcaldessa, i un número de Regidors no superior al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. En virtut de decret d'Alcaldia de 17 de juny de 2015 (última modificació 21/09/2017), són membres de la Junta de Govern Local:

 • MARCELA RICHART CARBONELL
 • JUAN SAÚL BOTELLA JUAN
 • MARCOS CASTELLÓ SATORRE
 • SUSANA REIG MOLLA
 • ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ MOLINA

Quant a les seues competències, li correspon l'assistència a l'Alcaldessa en l'exercici de les seues atribucions i les atribucions que l'Alcaldessa o altre òrgan municipal li delegue o li atribuisquen les lleis.

Les Juntes de Governo es celebren en sessió ordinaria tots els dijous a les 08:15 hores.

Per a consultar acords any 2017 i acords any 2018

Edicte decret 1273 delegacions en junta govern local.pdf

COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives permanente són órgans sense atribucions resolutories, l'objectiu de les quals és l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que s'han de sometre al Ple, a banda del seguiment de la gestió de l'alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Per acord del Ple de 9 de juliol de 2015, es creen les següents Comissions Informatives Permanents:

 1. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ CIUTADANA. Coneix dels assumptes relatius als Serveis de Benestar Social, Autonomia personal i atenció a la dependència, Participació Ciutadana i Transparència, Educació, Esports i Joventut, Universitat i Promoció lingüística, Sanitat i Cementiri.
 2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES. Coneix dels assumtes relatius als seveis d'Urbanisme, Residus Sòlids Urbans i Neteja viària, Obres i Serveis Municipals i Medi Ambient.
 3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL. Coneix dels assumptes relatius als serveis de Cultura i Patrimoni cultural, Pedanies, Festes i Tradicions, Turisme i Promoció Econòmica, Fira i Comerç, Mercat i Venda Ambulant.
 4. COMISSIÓ DE COMPTES, GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERN. Coneix dels assumptes relatius als serveis d'Hisenda, Personal, Policia, Trànsit, Seguretat Ciutadana i Modernització de l'Administració.

Les comissions informatives estan compostes per deu membres distribuïts de la manera següent:

 • 4 membres pertanyents al grup municipal PSPV-PSOE
 • 2 membres pertanyents al grup municipal Popular
 • 2 membres pertanyents al grup municipal 03820-Compromís
 • 1 membre pertanyent al grup municipal Guanyar Cocentaina
 • 1 membre pertanyent al grup municipal Ciutadans-Cocentaina

Els membres que componen cada una de les comissions informatives són les següents:

1. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ CIUTADANA

 • Mireia Estepa Olcina - Grupo PSPV-PSOE (Presidenta)
 • Marcela Richart Carbonell - Grupo PSPV-PSOE (Suplent)
 • Juan Saúl Botella Juan - Grupo PSPV-PSOE
 • Antonio Agustín Hernández Molina - Grupo PSPV-PSOE
 • Mª Elena Sanz Ferrer - Grupo Popular
 • Rosa Ana Valor Bravo - Grupo Popular
 • Paula Figuerola i Prats - Grupo 03820-Compromís
 • Mª José Martínez Herrero - Grupo 03820-Compromís
 • Bernardo Pérez Palací - Grupo Guanyar Cocentaina
 • Jose Luís Vicedo Ferre - Grupo Ciudadanos-Cocentaina

2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES

 • Susana Reig Molla - Grupo PSPV-PSOE
 • Marcos Castelló Satorre - Grupo PSPV-PSOE
 • Juan Saúl Botella Juan - Grupo PSPV-PSOE
 • Mariona Carbonell Pascual - Grupo PSPV-PSOE
 • Rafael Montava Molina - Grupo Popular
 • Mª Elena Sanz Ferrer - Grupo Popular
 • Jordi Pla Valor - Grupo 03820-Compromís
 • Xavier Anduix Alcaraz - Grupo 03820-Compromís
 • Bernardo Pérez Palací - Grupo Guanyar Cocentaina (President)
 • Jose Luís Vicedo Ferre - Grupo Ciudadanos-Cocentaina (Suplent)

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL

 • Marcela Richart Carbonell - Grupo PSPV-PSOE
 • Antonio Agustín Hernández Molina - Grupo PSPV-PSOE
 • Mariona Carbonell Pascual  - Grupo PSPV-PSOE
 • Susana Reig Molla - Grupo PSPV-PSOE
 • Silvia María Climent Sanchis - Grupo Popular
 • Rosa Ana Valor Bravo - Grupo Popular
 • Paula Figuerola i Prats - Grupo 03820-Compromís (Suplent)
 • Jordi Pla Valor - Grupo 03820-Compromís (President)
 • Bernardo Pérez Palací - Grupo Guanyar Cocentaina
 • Jose Luís Vicedo Ferre - Grupo Ciudadanos-Cocentaina

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMPTES, GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERN

 • Marcos Castelló Satorre - Grupo PSPV-PSOE
 • Mariona Carbonell Pascual - Grupo PSPV-PSOE
 • Antonio Agustín Hernández Molina  - Grupo PSPV-PSOE
 • Susana Reig Molla - Grupo PSPV-PSOE
 • Rafael Montava Molina - Grupo Popular (President)
 • Silvia María Climent Sanchis - Grupo Popular (Suplent)
 • Mª José Martínez Herrero - Grupo 03820-Compromís
 • Xavier Anduix Alcaraz - Grupo 03820-Compromís
 • Bernardo Pérez Palací - Grupo Guanyar Cocentaina
 • Jose Luís Vicedo Ferre - Grupo Ciudadanos-Cocentaina

La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives serà mensual, sense perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquen en cas d'urgència. Amb l'excepció del mes d'agost, en el qual no es celebraran sessions ordinàries.

CONSELLS SECTORIALS

La finalitat dels consells sectorials és facilitar i estimular la participació ciutadana en la presa de decissions de l'ajuntament i desenvolupar exclusivament funcions d'informe i, en aquest cas, propostes, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al que corresponga cada Consell.

L' Ajuntament de Cocentaina compta amb els següents Consells Sectorials:

- CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- CONSELL AGENDA 21 (MEDI AMBIENT – ECONÒMIC – AGRARI)

- CONSELL DE CULTURA, EDUCACIÓ I TRADICIONS

- CONSELL DE BENESTAR SOCIAL I SOCIOSANITÀRI

- CONSELL DE FIRA

- CONSELL LOCAL D'ESPORTS